Alapító okirat

Alulírottak, mint a Magyar Köztársaság Nemzeti Hírközlési Hatósága által nyilvántartott, nem helyhez kötött telefonszolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Szövetséget alapítanak.


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Érdekképviseleti Szövetség az Elektronikus Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény céljai és alapelvei szerint fejti ki tevékenységét. Az érdekképviseleti szövetség a tagok által önkéntesen létrehozott társulás.

A Szövetség neve:IP Telefonszolgáltatók Érdekvédelmi Szövetsége
Rövidített név:ITÉSZ
Székhelye:1143. Budapest, Zászlós u. 54. sz.
Postacím:1143. Budapest, Zászlós u. 54. sz.

Működése kiterjed az ország egész területére.

A szövetség önálló gazdálkodást nem folytat, saját nevében kifizetéseket nem teljesít, számlát nem bocsát ki, bevétellel nem rendelkezik, továbbá politikamentes, a tagok gyakorlati célját szolgáló közösségi kezdeményezés.

A Szövetség nem jogi személy, nem tartozik az Egyesülési jogról szóló hatálya alá. Bírósági nyilvántartásba vétele nem szükséges.


II. A SZÖVETSÉG CÉLJA

A Szövetség célja: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. Tv. céljai és alapelvei teljesülésének elősegítése és támogatása.

Kiemelten célja: az IP (Internet Protokol) telefonszolgáltatás hibátlan működése. Jogi és műszaki biztonságának növelése.

A szövetség az IP telefonszolgáltatás piacán tapasztalható jogi és műszaki hiányosságok, anomáliák feltárásával, megoldási javaslatok kidolgozásával és képviseletével kívánja elősegíteni, az IP telefonszolgáltatás terjedését Magyarországon. A Szövetség tagjai elkötelezettséget vállalnak a minőségi és a korrekt szolgáltatásnyújtás érdekében.


III. A SZÖVETSÉGI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZÜNÉSE

A szövetség alapító tagjai azon Elektronikus Hírközlési Szolgáltatók, melyek a jelen Alapszabályt aláírták.

A szövetség tagja lehet, minden olyan Elektronikus Hírközlési Szolgáltató, amely az Alapszabály és a Szövetség erre vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal a szövetségi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre.

A szövetségi tagfelvétel előfeltétele, hogy a felvételt kérelmező tag, a Nemzeti Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett, saját számmezővel rendelkező IP telefonszolgáltató legyen. A tagfelvételhez az összes tag kétharmadának hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

A szövetségi tagság megszűnik:

  • a tag kilépésével, vagy
  • kizárásával.

A kizárásról a tagok (valamennyi tag számát figyelembe véve többségi) egyszerű szótöbbségű szavazással döntenek.

Kizárható a tag, amennyiben működése összeegyeztethetetlen a szövetség céljaival, azokat sérti, továbbá tevékenysége a telefonszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket súlyosan, illetve ismételten megsérti.


IV. TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szövetség minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a szövetség működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. Szavazati jogát minden tag képviselője útján gyakorolja.


V. A SZÖVETSÉG SZERVEI

A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés.

A közgyűlés a tagok összessége, amely a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet.

A Közgyűlés Elnököt választ a soros elnöki rendszer keretében, azaz a tagok mindegyike delegál elnököt 3 hónapos időtartamban. A delegált elnökök a soros elnöki pozíciót a közgyűlés által meghatározott sorrendben töltik be. A soros elnök személyének megválasztása egyszerű szótöbbséggel történik a soros elnököt adó Tag javaslata alapján. A soros elnök a három hónapos soros elnöki pozíció ideje alatt a valamennyi tag kétharmados szavazattöbbségével hívható csak vissza.

Rendes Közgyűlés havonta egy alkalommal kerül megrendezésre, mely összehívásának módja: a Közgyűlést megelőző Közgyűlésen egyszerű, nyílt szavazással a jelenlévő tagok döntése a helyszínről és az időpontról.

Rendkívüli közgyűlést a soros elnök (akadályoztatása esetén legalább három tag) hívhatja össze, bármely tag indítványa alapján, a napirend közlésével úgy, hogy a meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 5 nap időköznek kell eltelnie. A levelezés elfogadott formája elektronikus.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Közgyűlésen a tagok több mint a fele jelen van. A Közgyűlés a döntéseit - kivéve a minősített szótöbbségi ügyeket- egyszerű szótöbbséggel hozza. A meghozott döntés minden tagra érvényes és kötelező jellegű.

A Közgyűlés levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ egyszerű nyílt szavazással a Közgyűlés napirendjében foglaltak tárgyalását megelőzően.

A Közgyűlés napirendjébe bármely tag által javasolt pontokat a Közgyűlés köteles felvenni a jelenlévők egyszerű szótöbbségű, nyílt szavazása alapján.

A Közgyűlés a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségű és nyílt szavazattöbbségével zárt ülést rendelhet el. A zárt ülésen csak a tagok vehetnek részt. A zárt ülésről készült jegyzőkönyvet csak a tagok jogosultak megismerni, de a döntések nyilvánosan publikálhatóak a nyilvánosság és a tagjelöltek felé.

A szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatot fogad el, mely az Alapszabály része, annak módosítása csak 2/3-os szavazattöbbséggel lehetséges.

Tagjelölt, az az Elektronikus Hírközlési Szolgáltató lehet, amely az Alapszabályban foglalt feltételeknek megfelel, azokat elfogadja, továbbá legalább két tag támogatja tagjelölési kérelmét.

A Közgyűlésen a tagjelöltek megfigyelői státuszban vehetnek részt, tanácskozási és hozzászólási joggal. A tagjelölt döntéshozatalra, szavazásra nem jogosult.

A Közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyv készül, melyet a levezető elnök illetve két hitelesítő tag ír alá. (aláírásnak tekinthető az elektronikus levélben megküldött elfogadó nyilatkozat is).

A Közgyűlés döntéseit titkos szavazás keretében hozza meg. A titkos szavazás mellőzése az adott szavazásra vonatkozó egyszerű, nyílt szavazással oldható fel.

A Közgyűlés a nem minősített döntéseit, valamennyi tag számát figyelembe véve, egyszerű szótöbbségű szavazással hozza meg. Minősített, azaz 2/3-os szótöbbséget igényel az Alapszabályban megfogalmazottak, továbbá a működésre vonatkozó szabályok módosítása.

A szövetség érdekképviseleti szövetség, amely elősegíti a tagok egységes fellépését a gazdasági működésüket érintő kérdésekben.

Az Alapszabályt aláíró szervezetek jogosultak használni az: ITÉSZ alapító tagja kifejezést, míg a később felvett tagok csak az: ITÉSZ tagja kifejezés használatára jogosultak.

Az ITÉSZ nevében nyilatkozat tételre és publikálásra kizárólag a soros elnök vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

A tagok megállapítják, hogy a szövetség megalakítását egy folyamat első lépésének tekintik, melyet sikeres működés esetén, jogi személyiséggel rendelkező érdekképviseleti szövetség megalakítása követ.

A jogi személyiségű érdekképviseleti szövetség az egyesülési törvény hatálya alá tartozó jogi személy, mely nyilvántartott tagsággal, vagyonnal, képviseleti joggal rendelkező tisztségviselőkkel rendelkezik, ahol az Alapszabályban szabályozott módon hozza meg a közgyűlés a határozatukat.

Jelen Alapszabályt, a szövetség 2006. augusztus hó 03. napjára összehívott Alakuló Közgyűlésén fogadta el és azt minden alapító tag aláírásával ellátja.


Budapest, 2006. augusztus 30. napján.

Fel